Në kuadër të bashkëpunimit strategjik të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) me Asociacionin për Menaxhim të Zinxhirit të Furnizimit, Prokurimit dhe Logjistikës

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. – BME(BME) në Gjermani, dhe me përkrahje të Bashkëpunimit Ndërkombëtar Gjerman (GIZ)

përmes projektit Krijimi i Punësimit përmes Promovimit të Eksportit Creating Employment through Export Promotion, Kosovës i mundësohet pjesëmarrja në Simpoziumin e 53.

të BME në Berlin më 14.-16.11.2018 në Berlin.

Delegacioni kosovar përbëhet nga firma anëtare të Shoqatës për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit në Kosovë Kosovo ICT Association – STIKK (STIKK),

Start Ups të Innovation Center Kosovo Innovation Centre Kosovo (ICK) dhe firma anëtare të OEGJK-së, si dhe përfaqësues institucional (GIZ, OEGJK,

Kosovo ICT Association – STIKKInnovation Centre KosovoMinistria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe Kosovo Investment and Enterprise Support Agency – KIESA

Kompanitë kosovare pjesëmarrëse në Simposiumin e 53 BME:
RecuraJAHA GroupDevolli CorporationKIVO KosovaAutomatics-ksKOMOT PharmFormonKomtel Project EngineeringZombie SoupSmart Home Europe,

Sentry Cyber Security, TIME FRAMEAdaptech, Financial Core.